Krojový řád

1. Úvodní ustanovení

 1. Krojový řád Junáka upravuje podobu skautského kroje a pravidla pro jeho používání.
 2. Každý člen Junáka má právo nosit skautský kroj odpovídající jeho zařazení v organizaci.

2. Související vnitřní předpisy

Mezi související vnitřní předpisy patří zejména

 • Stanovy Junáka - svazu skautů a skautek ČR
 • Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků
 • Řád pro ochranné známky Junáka

3. Podoba skautského kroje a jeho používání

 1. Skautský kroj se skládá ze základních součástí, příležitostných součástí a doplňkových součástí.
 2. Základní součásti skautského kroje nosí shodně všichni členové Junáka. Základní součásti mohou být při některých akcích nahrazeny příležitostnými součástmi. Doplňkové součásti dotvářejí podobu skautského kroje, jejich nošení je dobrovolné. Při používání skautského kroje a jeho jednotlivých součástí dbají členové Junáka na obecná pravidla vkusu a etikety.
 3. Základními součástmi skautského kroje jsou základní košile a základní šátek. Příležitostnými součástmi skautského kroje jsou slavnostní oblek pro činovníky, slavnostní kostým pro činovnice, krojové triko, halenka, slavnostní vodácká blůza, letní vodácká košile a příležitostný šátek. Popis základních a příležitostných součástí skautského kroje obsahuje příloha č. 1 tohoto řádu.
 4. Soupis doplňkových součástí skautského kroje a případně jejich popis obsahuje příloha č. 1 tohoto řádu.
 5. Součástí skautského kroje jsou i krojová označení. Jejich vzhled, umístění na kroji a způsob nošení určí příloha č. 2 tohoto řádu.
 6. V rámci pravidel určených tímto řádem stanoví podobu skautského kroje vůdce výchovné jednotky, pokud její organizační jednotka nestanoví jinak. Členové výchovné jednotky nosí zpravidla shodný skautský kroj.
 7. Podobu skautského kroje pro skupinu reprezentující Junáka v zahraničí určuje vedoucí akce, pokud pořádající organizační jednotka či pořadatel nestanoví jinak. Účastníci akce mají shodný skautský kroj i způsob nošení. Rozhodnutí o podobě skautského kroje musí být sděleno účastníkům v dostatečném předstihu.

4. Výroba krojových součástí

 1. Za zabezpečení výroby krojových součástí je odpovědná Výkonná rada Junáka, která spravuje jejich technické parametry (např. barvu).
 2. Způsob označení krojových součástí ochrannými známkami Junáka je uveden v příloze č. 1 řádu.
 3. Základní a příležitostné součásti skautského kroje uvedené v příloze č. 1 řádu jsou označeny látkovou visačkou, která obsahuje nápis „Schválená krojová součást Junáka“ a skautský znak.
 4. Doplňkové součásti skautského kroje mohou být označeny látkovou visačkou, která obsahuje nápis „Doporučená krojová součást Junáka“ a skautský znak.
 5. Použití látkových visaček na jednotlivé výrobky schvaluje Výkonná rada Junáka.

5. Závěrečná a přechodná ustanovení

 1. Jako slavnostní obleky a kostýmy mohou být používány i slavnostní kroje platné podle dřívějších předpisů.
 2. Řád byl schválen Náčelnictvem Junáka dne 15. 1. 2005, nabývá účinnosti dne 1. 3. 2005.
 3. Dnem účinnosti toho řádu se zrušuje Krojový řád schválený Ústřední radou Junáka dne 11. 11. 2000 a Směrnice pro krojová označení schválená Ústřední radou Junáka dne 13. 11. 1999.

Přílohy krojového řádu

 1. Součásti skautského kroje
 2. Krojová označení
skautský kroj